Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.                Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa zbiera, przechowuje, używa i chroni Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny internetowej www.naturalalchemyroots.com Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Wszystkie informacje podane w ramach naszej współpracy są poufne i będziemy tak je traktować. O ile nie wyrazisz na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać twoich danych osobowych w celach innych niż wykonanie umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być wysyłane wiadomości biznesowe, ponieważ jest to dozwolone przez prawo. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie komunikatów handlowych (newsletter) a informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i mogą być w każdej chwili anulowane (poprzez wysłanie, wiadomości e-mail ). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez 3 lata od ostatniej umowy między stronami umowy.

Korzystając ze strony w ramach usługi lub zakupu produktów Użytkownik upoważnia Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa jako administratora danych osobowych do wykonywania określonych operacji z danych osobowych, które zostały podane i są przechowywane na stronie www.naturalalchemyroots.com a Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa akceptuje twoje uprawnienia i zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nasza polityka prywatności nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na naszej witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie.

II.             Używamy twoich danych osobowych głównie w następujących celach:

 1. w celu nawiązania stosunku umownego i jego realizacji (szczególnie w celu realizacji zamówienia lub zamówionych usług),
 2. w celu komunikowania się z Tobą i zarządzania naszymi stosunkami umownymi,
 3. w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym księgowości, rejestracji i wydawania dokumentów podatkowych
 4. do przechowywania dokumentacji biznesowej i statystycznej w celu oceny naszych usług i produktów, w celu ich ulepszenia jakości usług dla naszych klientów,
 5. w celu zapewnienia najskuteczniejszego sposobu prezentacji treści naszej strony internetowej,
 6. w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapobiegania naruszeniom naszych warunków i zapobiegania im, w celu dochodzenia roszczeń i zapewnienia ochrony naszych praw),
 7. cele wynikające z wykonania umowy licencyjnej,
 8. marketing – wysyłanie rabatów, kodów promocyjnych i ofert marketingowych (tylko za wyraźną zgodą, którą można odwołać w dowolnym momencie),

oraz

 1. do innych konkretnych celów, na które uzyskaliśmy Twoją zgodę.

III.           Przechowywanie danych

Przechowujemy tylko informacje niezbędne do wypełnienia obowiązku fakturowania oraz informacje, które są absolutnie niezbędne do wykonania umowy licencyjnej na zakupione produkty. Nie przechowujemy ani nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych. Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych swoich klientów stronom trzecim w ramach swojej działalności, nie gromadzi i nie przetwarza wrażliwych danych o zarejestrowanych użytkownikach, w szczególności danych osobowych pochodzenia narodowego, rasowego lub etnicznego, postaw politycznych, przynależności do związków zawodowych, religii i przekonania filozoficzne, przestępczość, zdrowie i życie seksualne.

IV.           Prawo do gromadzenia

Użytkownik niniejszym przyznaje Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa prawo do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Klienta do celów informacji i systemów rozliczeniowych oraz do wykorzystania opracowania i ulepszania usług, do informowania Użytkownika o nowych produktach i referencjach.

V.             Zobowiązania użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania dokładnych i aktualnych informacji o sobie w panelu klienta na stronie www.naturalalchemyroots.com Szczególnie ważny jest właściwy kontakt rozliczeniowy, tj. e-mail, na który wysyłane jest rozliczenie. Wszelkie zmiany danych identyfikacyjnych, rozliczeniowych i kontaktowych muszą być natychmiast aktualizowane. Użytkownik jest również zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy o zmianach za pośrednictwem e-mail podanego na stronie www.mjgdesignshom.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji i składania zamówienia prawdziwych informacji o sobie lub przyszłym właścicielu korzystających z produktów Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa

VI.           Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego konta Klienta ze strony sprzedawcy w przypadku zakończenia korzystania z usług lub po zakupie produktów pod warunkiem, że nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa

Wykonanie umowy/zlecenia/sprzedaży

Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa wszelkiej pomocy wymaganej do wykonania umowy/zlecenia/sprzedaży.

VII.         Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Natural Alchemy Roots prowadzone przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa przez podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji lub użycia usług i produktów w sposób naruszający Zasady rejestracji lub prawa osób trzecich.

VIII.      Kategorie przetwarzania danych osobowych

 • podstawowe dane identyfikacyjne i fakturowania: w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub imię i adres siedziba lub miejsce zamieszkania, numer identyfikacyjny i numer VAT dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, dane bankowe,
 • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, adres skrzynki danych,

IX.           Prawa użytkownika

Ponadto informujemy, że masz następujące prawa w stosunku do Administratora wynikające z RODO:

 • prawo do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, co oznacza prawo do uzyskania od administratora potwierdzenie czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo do ich uzyskania dostęp do takich danych osobowych i innych informacji, o których mowa w art.15 RODO;
 • prawo do żądania korekty danych osobowych przetwarzanych o tobie, jeśli są one nieprawidłowe;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 rozporządzenia ogólnego. To prawo nie jest absolutne. Nie można go stosować w wymienionych przypadkach (np. Jeśli dalsze przetwarzanie jest wymagane przez prawo);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach objętych art. 18 RODO;
 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.

X.             Odbiorca danych osobowych

 • Odbiorcami danych osobowych są osoby (podwykonawcy administratora)

– zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,

– zaangażowany w realizację usługi / towaru w ramach umowy

– świadczenie e-sklepu i innych usług e-sklepu

– świadczenie usług marketingowych

 • Administrator danych nie zamierza / nie przenosić danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

Jeśli uważasz, że administrator przetwarza twoje dane osobowe nielegalnie lub w inny sposób narusza twoje prawa, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

XI.           Warunki bezpieczeństwa

 • Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 • Administrator podejmuje środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych i danych osobowych w formie papierowej, w szczególności…
 • Administrator oświadcza, że tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

XII.         Przypisy końcowe

 • Przesyłając formularz zamówienia z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
 • Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
 • Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja Polityki prywatności zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a nowa wersja Polityki prywatności zostanie wysłana na adres e-mail podany administratorowi.
Shopping Cart
Scroll to Top