Regulamin

Spis treści

Witamy w Natural Alchemy Roots w witrynie i serwisie internetowym.  Ta strona wyjaśnia warunki, na jakich możesz korzystać z naszych usług online i/lub stron internetowych, sklepu i informacji dostarczanych w ramach dostępnych na niej „Produktów”, „Towarów” oraz „Usługi” lub w związku z nimi .

Korzystając ze strony internetowej, zakładając konto i zaznaczając pole zgadzam się/akceptuję lub podobny lub w inny sposób uzyskując dostęp do usługi lub korzystając z niej zgadzasz się że przeczytałeś, zrozumiałeś Postanowienia warunków sprzedaży oraz usług które stanowią wiążącą umowę z nami a także przeczytanie i potwierdzenie gromadzenia i wykorzystywania informacji zgodnie z nasza polityką prywatności ( znajdziesz ją tutaj), niezależnie czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony czy nie.

Zakup, używanie lub korzystanie naszych produktów,towarów i/lub usług oznacza, że przeczytaliście i zaakceptowaliście niniejsze Warunki. Zamawiając przez Internet, Użytkownik, podobnie ja Natural Alchemy Roots, wyraża obowiązek przestrzegania niniejszych Warunków, a także traktuje niniejsze Warunki jakby zostały wydrukowane i podpisane w formie umowy. Niniejsze Warunki obowiązują w aktualne wersji i dostępne są publicznie na stronie www.naturalalchemyroots.com

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY, WARUNKÓW.

UPEWNIJ SIĘ ŻE W PEŁNI ZROZUMIAŁEŚ, PONIEWAŻ WYJAŚNIAJĄ ONE I KONTROLUJĄ TWOJE PRAWNE STOSUNKI Z Natural Alchemy Roots I PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z WYKORZYTANIEM USŁUG.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami za pośrednictwem e- mail info@naturalalchemyroots.com

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.naturalalchemyroots.com określa zasady dokonywania zakupów produktów, towarów i usług, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu Natural Alchemy Roots jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Kupującego (zwanego dalej „Użytkownikiem”) gdzie Kupujący oznacza każdą osobę, która korzysta z Usług lub w inny sposób nawiązuje stosunki prawne ze Sprzedawcą za pośrednictwem Interfejsu internetowego.
 2. Sklep internetowy i strona Natural Alchemy Roots, działający pod adresem www.naturalalchemyroots.com, prowadzony jest przez Marzenę Gaładyk dalej „Sprzedawcą”
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, w którym mowa w art.9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2020 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy klient zobowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie składania zamówienia.
 6. Każdy klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej sklepu www.naturalalchemyroots.com w hiper link: „Regulamin”.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu: www.naturalalchemyroots.com odnoszące się do produktów i usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 poz.1610, ze zm.) Warunki te stają się integralną częścią każdej takiej umowy, określają część jej treści i są wiążące dla uregulowania stosunku prawnego Sprzedawcy i Użytkownik na podstawie umowy.
 8. Rejestrując i otwierając konto dodatkowo zawsze i / lub składając indywidualne zamówienie, zarejestrowany założyciel Konta, odpowiednio Użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami i oświadcza, że przyjmuje zobowiązanie do ich przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.
 9. Umowa zostaje zawarta, jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie w momencie jego związania. Sprzedawca akceptuje zamówienie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą wyraźne informacje dotyczące akceptacji propozycji Użytkownika dotyczącej zawarcia umowy na adres e-mail Użytkownika zdefiniowany na Koncie. Użytkownik jest również uprawniony do jednostronnego anulowania wiążącego zamówienia w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.

REGULAMIN – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasad korzystania z usług sklepu przez klientów.

SPRZEDAWCA – Natural Alchemy Roots prowadzony przez Marzenę Gaładyk, ul. Prusa 10/12 m 18, 42-207 Częstochowa

KLIENT – zwany dalej „Użytkownikiem” oznacza kupującego który zarejestrował się na stronie www.naturalalchemyroots.com i/lub dokonał zakupu produktu lub usługi. Jest to każda osoba, która nawiązała stosunki prawne z Natural Alchemy Roots, działającym pod adresem www.naturalalchemyroots.com, prowadzonym przez Marzenę Gaładyk i korzysta z usług za pośrednictwem interfejsu internetowego lub odwiedza, korzysta ze strony sprzedawcy. Aby skorzystać z oferty strony klient musi posiadać 18 lat i być w pełni odpowiedzialny zgodnie z nadanymi mu zdolnościami prawnymi.

WARUNKI UMOWY LUB WARUNKI oznacza pełne zestawienie praw i obowiązków podanych poniżej do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Polskiego a które zostały szczegółowo podane w Poniższym tekście.

PRODUKT oznacza towar sprzedawany za pośrednictwem witryny www.naturalalchemyroots.com lub świadczenie indywidualnej usługi na rzecz użytkownika której przedmiotem jest wykonanie projektu czy też mieszanki lub dzieła przez Sprzedawcę lub jego partnerów. Zostanie dostarczone w formie przesyłki koszty transportu podane są na stronie Sprzedawcy i stanową Załącznik 1 do regulaminu.

INTERFEJS INTERNETOWY to interfejs znajdujący się na stronie internetowej www.naturalalchemyroots.com,  który jest obsługiwany przez Marzenę Gaładyk i jej partnerów.

TOWAR to prezentacja /warsztat/ szkolenie etc. przygotowane na specjalne potrzeby użytkownika w formie plików on-line które zostanie udostępnione za pośrednictwem linku lub kodu dostępu. Towar na nośniku zewnętrznym typu CD, pendrive nie są udostępniane.

USŁUGA – to przygotowana specjalnie na życzenie klienta indywidualna rozmowa/konsultacja/zabieg odbywająca się za pośrednictwem komunikatora lub stacjonarnie w gabinecie (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Szerzej opisany zakres znajduje się poniżej w regulaminie i stanowi załącznik 2 do regulaminu.

KOSZYK – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez „Użytkownika” towary, usługi i/lub produkty oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w tym ilości nabywanych Produktów/Usług/Towarów.

SKLEP – serwis internetowy, należący do Sprzedającego, dostępny pod domeną www.naturalalchemyroots.com za pośrednictwem, którego „Użytkownik” może zakupić od „Sprzedawcy” towary/produkty/usługi.

Sprzedaż produktów w interfejsie internetowym odbywa się za pomocą dodania do koszyka gotowego, wykonanego ręcznie lub dostarczonego przez partnerów Natural Alchemy Roots przedmiotu. Reklamacje i zwrot tych produktów udostępnionych w sklepie jest opisany w części – Reklamacje/ Zwroty w regulaminie.

NATURAL ALCHEMY ROOTS prowadzi jak wyżej wspomniano oprócz sprzedaży produktów wysyłanych bezpośrednio do klienta, towary i usługi. Poniżej przedstawiony został zakres wykonywania jak również sposób w jaki będą się one odbywać. Użytkownik ma świadomość, iż na usługi i towary zastosowanie mają inne wytyczne niż w zakładce Reklamacje/Zwroty, Akceptując regulamin zgadza się z ich treścią, która została przedstawiona poniżej. W każdej usłudze i/lub towarze szczegółowo opisanej poniżej obowiązują odmienne warunki zwrotu pieniędzy i są one integralną częścią regulaminu stanowiącą załącznik 2.

Aby zarezerwować termin konsultacji należy przed opłaceniem zamówienia wysłać sms na numer podany w zakładce „Kontakt”. Użytkownik otrzyma w informacji zwrotnej 2 terminy, w których może odbyć się wyżej opisana wizyta. Użytkownik wysyła informację zwrotną który termin jest dla niego dogodniejszy tym samym rezerwuje sobie miejsce, aby usługa mogła zostać zrealizowana. Po akceptacji terminu użytkownik opłaca zamówienie. Nieopłacone zamówione usługi lub towary nie zostaną zrealizowane. Anulowanie umówionej wizyty oraz zwrot za nią kosztów, opisane zostały poniżej. Pełna instrukcja jak zarezerwować termin wizyty online lub stacjonarnej w gabinecie został opisany w zakładce kontakt. Odwołanie wizyty online lub stacjonarnej zostały opisane poniżej i stanowią integralną część regulaminu jak również sposób korzystania z tych usług/towarów.

Zielarskie SOS

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • Konsultacja zielarska to usługa doraźna mająca na celu wsparcie w doraźnych dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja zielarska ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem prostych i skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. 
 • Konsultacja zielarska nie zawiera pomocy merytorycznej ani opieki telefonicznej.
 • W ramach Konsultacji zielarskiej Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy zakres możliwości, które może zastosować, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 30 minut rozmowy telefonicznej/online po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 24h przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

Zielarskie ABC

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA rozszerzona

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • Konsultacja zielarska rozszerzona to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja zielarska rozszerzona ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie
 • Konsultacja zielarska rozszerzona zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem fitoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do klienta.
 • W ramach Konsultacja zielarska rozszerzona Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 24h po rozmowie droga mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych ziół i suplementów oraz wskazówek dietetycznych.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 minut rozmowy telefonicznej/online lub w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA rozszerzona – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

Zielarskie aspekty zdrowia

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA rozszerzona premium

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • Konsultacja zielarska rozszerzona to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja zielarska rozszerzona ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie
 • Konsultacja zielarska rozszerzona zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem fitoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do klienta.
 • W ramach Konsultacja zielarska rozszerzona Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie droga mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych ziół i suplementów oraz wskazówek dietetycznych.
 • Użytkownik w ramach konsultacji Premium otrzymuje pełen zestaw ziół, suplementów które zostały zalecone. Paczka zostanie wysłana na wskazany przez użytkownika adres. Materiały w jaki sposób należy stosować oraz pełną rozpiskę w formie pomocy merytorycznej w formie drukowanej oraz online na wskazany adres mailowy.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Konsultacja premium zawiera produkty pełnowartościowe na 4 tygodniową kurację,
 • Czas trwania wizyty – 60-90 minut rozmowy telefonicznej/online lub w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zastrzega sobie, iż paczka z indywidualnym zamówieniem zalecanych ziół i innych wskazanych w konsultacji produktów zostanie wysłana do klienta maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 • Koszty transportu pokrywa Sprzedawca

NATURAL – KONSULTACJA ZIELARSKA rozszerzona premium – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

AROMATYCZNE WSPARCIE

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • KONSULTACJA AROMATERAPIA to usługa doraźna mająca na celu wsparcie w doraźnych dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja aromaterapia ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem prostych i skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. 
 • KONSULTACJA AROMATERAPIA nie zawiera pomocy merytorycznej ani opieki telefonicznej.
 • W ramach Konsultacja aromaterapia Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy zakres możliwości, które może zastosować, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia.
 • Aby kontynuować zaleconą kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 30 minut rozmowy telefonicznej/online po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 24h przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

KONSULTACJA AROMATERAPEUTYCZNA

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja aromaterapia rozszerzona ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod aromaterapwutycznych– zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem aromaterapii, fitoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do zdrowia.
 • W ramach KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona w trakcie trwania rozmowy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Użytkownik otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, jak i zakres wprowadzanych zmian, które może wprowadzić do swojego życia na przestrzeni dłuższego czasu, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie drogą mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych olejków, mieszanek aromaterapeutycznych, ziół i suplementów działających na bazie aromaterapii.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 minut rozmowy telefonicznej/online lub w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

AROMATERAPIA ASPEKTY ZDROWIA

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona premium

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • AROMATERAPIA ASPEKTY ZDROWIA to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach. Konsultacja aromaterapia rozszerzona premium ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie
 • KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona premium zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem aromaterapii, fitoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do zdrowia. Dodatkowo użytkownik otrzymuje dodatkowe preparaty do zastosowania, w schorzeniach które u niego występują.
 • W ramach KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona premium Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie droga mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych olejków, mieszanek aromaterapeutycznych, ziół i suplementów działających na bazie aromaterapii.
 • Użytkownik w ramach konsultacji Premium otrzymuje pełen zestaw olejków, mieszanek, ziół, suplementów które zostały zalecone. Paczka zostanie wysłana na wskazany przez użytkownika adres. Materiały w jaki sposób należy stosować oraz pełną rozpiskę w formie pomocy merytorycznej Użytkownik dodatkowo otrzyma w formie drukowanej.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Konsultacja premium zawiera produkty pełnowartościowe na 4 tygodniową kurację.
 • Czas trwania wizyty – 60 -90 minut rozmowy telefonicznej/online lub spotkania w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zastrzega sobie, iż paczka z indywidualnym zamówieniem zalecanych ziół i innych wskazanych w konsultacji produktów zostanie wysłana do klienta maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 • Koszty dostawy produktów pokrywa Sprzedawca

NATURAL – KONSULTACJA AROMATERAPIA rozszerzona premium– nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

ALCHEMICZNE ABC

ALCHEMIA – Konsultacja

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jej wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • KONSULTACJA ACHEMIA to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. KONSULTACJA ACHEMIA ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • KONSULTACJA ACHEMIA zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem energoterapii, krenoterapii, litoterapii, aromaterapii, fitoterapii, dietoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do zdrowia.
 • W ramach KONSULTACJA ACHEMIA w trakcie trwania rozmowy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Użytkownik otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, jak i zakres wprowadzanych zmian, które może wprowadzić do swojego życia na przestrzeni dłuższego czasu, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie drogą mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych olejków, mieszanek, wody, kamieni, ziół i suplementów oraz wskazówek dietetycznych.
 • Konsultacja ALCHEMIA jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja ALCHEMIA ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej konsultacji opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 minut rozmowy telefonicznej/online po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

KONSULTACJA ACHEMIA – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

ALCHEMIA ZDROWIA „CIAŁO-UMYSŁ-DUSZA”

ALCHEMIA KONSULTACJA premium

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jej wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • KONSULTACJA ACHEMIA premium to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. KONSULTACJA ACHEMIA premium ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie
 • KONSULTACJA ACHEMIA premium zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem energoterapii, krenoterapii, litoterapii, aromaterapii, fitoterapii, dietoterapii, naturoterapii i holistycznego podejścia do zdrowia.
 • W ramach KONSULTACJA ACHEMIA premium Użytkownik otrzymuje w trakcie trwania rozmowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie droga mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych olejków, wody, kamieni, ziół i suplementów oraz wskazówek dietetycznych.
 • Użytkownik w ramach konsultacji Premium otrzymuje pełen zestaw olejków, mieszanek, kamieni, ziół, suplementów które zostały zalecone. Paczka zostanie wysłana na wskazany przez użytkownika adres. Materiały w jaki sposób należy stosować oraz pełną rozpiskę w formie pomocy merytorycznej Użytkownik dodatkowo otrzyma w formie drukowanej.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Konsultacja premium zawiera produkty pełnowartościowe na 4 tygodniową lub dłuższą kurację.
 • Konsultacja ALCHEMIA jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja ALCHEMIA ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej konsultacji opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić.
 • Czas trwania wizyty – 60-90 minut rozmowy telefonicznej/online po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zastrzega sobie, iż paczka z indywidualnym zamówieniem zalecanych ziół i innych wskazanych w konsultacji produktów zostanie wysłana do klienta maksymalnie w ciągu 7-14 dni roboczych.
 • Koszty dostawy produktów pokrywa Sprzedawca

KONSULTACJA ACHEMIA premium– nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

Alchemia – biomasaż

ALCHEMIA – ZABIEG BIOMASAŻU

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jej wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. ZABIEG ten ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem technik biomasażu. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU zawiera zabieg wykonany stacjonarnie w gabinecie.
 • W ramach ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU w trakcie trwania zabiegu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przeprowadzone adekwatne do stanu zdrowia techniki biomasażu. Po zabiegu Użytkownik otrzyma instrukcję jak należy postępować dalej, aby osiągnąć wymierne rezultaty.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja ALCHEMIA ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej usłudze opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 minut w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

ALCHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU– nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

Alchemia – biomasaż z elementami aromaterapii

ALCHEMIA – ZABIEG BIOMASAŻU

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jej wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. ZABIEG ten ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem technik biomasażu. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU zawiera zabieg wykonany stacjonarnie w gabinecie.
 • W ramach ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU w trakcie trwania zabiegu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przeprowadzone adekwatne do stanu zdrowia techniki biomasażu. Sprzedawca dobiera na podstawie przesłanego formularza odpowiednią mieszankę olejków która będzie stymulować zmysły podczas wykonywania zabiegu. Po zabiegu Użytkownik otrzyma instrukcję jak należy postępować dalej, aby osiągnąć wymierne rezultaty.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja ALCHEMIA ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej usłudze opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 – 90 minut spotkania w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU– nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

Alchemia – biomasaż z elementami radiestezji

ALCHEMIA – ZABIEG BIOMASAŻU

Pełny opis konsultacji wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jej wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. ZABIEG ten ma na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem technik biomasażu i radiestezji. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU zawiera zabieg wykonany stacjonarnie w gabinecie lub online po wcześniejszym dostarczeniu przez Użytkownika zdjęciu całej sylwetki w celu wykonania zabiegu. Bez przesłanego zdjęcia zabieg nie może się odbyć.
 • W ramach ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU w trakcie trwania zabiegu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przeprowadzone adekwatne do stanu zdrowia techniki biomasażu, sprawdzenie oddziaływania ośrodków energetycznych w ciele użytkownika oraz doprowadzenie ich do równowagi. Po zabiegu Użytkownik otrzyma instrukcję jak należy postępować dalej, aby osiągnąć wymierne rezultaty.
 • ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja ALCHEMIA ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej usłudze opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 60 -90 minut rozmowy telefonicznej/online lub spotkania w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

ACHEMIA ZABIEG BIOMASAŻU– nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji/zabiegu na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

ROOTS – PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY

Pełny opis PLANU ZDROWIA – NATURALNE PROCESY wraz z tym co zawiera oraz co jest niezbędne do jego wykonania znajduje się w interfejsie strony www.naturalalchemyroots.com

 • PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY to usługa mająca na celu wsparcie w dolegliwościach lub aktualnie występujących schorzeniach na poziomie ciało-umysł-dusza. PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY jest pakietem 3 konsultacji mających na celu przywrócenie zdrowia z wykorzystaniem skutecznych metod – zalecenia adekwatne do występujących objawów czy też oczekiwań Użytkownika. Użytkownik chcąc skorzystać z tej usługi ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.naturalalchemyroots.com , ankietę oraz oświadczenie.
 • PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY zawiera pomoc merytoryczna oraz pełne zalecenia dotyczące dolegliwości jakie występują z użyciem holistycznych terapii.
 • W ramach PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY w trakcie trwania pierwszej rozmowy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, na podstawie którego zostają przygotowane zalecenia. Użytkownik otrzymuje zakres możliwości, które może zastosować, natychmiast, jak i zakres wprowadzanych zmian, które może wprowadzić do swojego życia na przestrzeni dłuższego czasu, aby poprawić aktualny stan swojego zdrowia. Do 48h po rozmowie drogą mailową Użytkownik otrzyma informacje merytoryczne wraz z zakresem stosowania wskazanych olejków, mieszanek, wody, kamieni, ziół i suplementów oraz wskazówek dietetycznych. Po upływie tygodnia podczas kolejnej rozmowy omawiane są zastosowane zalecenia, jakie dodatkowe zmiany można wprowadzić. Po upływie kolejnego tygodnia podczas rozmowy następuje podsumowanie procesów i jeśli jest taka konieczność to zaplanowanie kolejnych.
 • Konsultacja PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY jest opracowywana na podstawie przesłanego przez klienta formularza, ankiety i oświadczenia- ewentualne błędy czy nieścisłości mogą wynikać z błędów podanych podczas wypełniania wyżej wymienionych dokumentów. Użytkownik ma świadomość przystępując do tej usługi, iż Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo BHP pracy energetycznie, jak również, iż tematy poruszane podczas konsultacji mogą być drażliwe i osobiste. Konsultacja PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY ma na celu zagłębienie się do źródła problemu jak również wskazanie kierunku na zmianę.
 • Sprzedawca w tej konsultacji opiera się na odczuciach i emocjach Użytkownika jak również na przesłanych danych, a wyniki będą mierzalne, jeśli Użytkownik pozwoli się poprowadzić stosując wytyczne w kwestiach dietetycznych, zmian nawykowych oraz myślowych, które są nieodzowną częścią powodzenia przeprowadzonego procesu.
 • Aby kontynuować zalecona kuracje, dokonać zmian lub poszerzyć konsultacje – należy umówić się na kolejną wizytę.
 • Czas trwania wizyty – 3×60 minut rozmowy telefonicznej/online po wcześniejszym umówieniu terminu i opłaceniu zlecenia. Każda rozmowa jest z odstępem czasowym tygodniowym lub dwutygodniowym, aby Użytkownik miał czas na wprowadzenie kuracji w życie. Termin rezerwujemy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

PLAN ZDROWIA – NATURALNE PROCESY – nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Jest możliwość odwołania terminu konsultacji na 3dni przed wyznaczonym terminem wtedy pieniądze za konsultację zostaną zwrócone. Po upływie tego terminu pieniądze zabezpieczają czas, który Natural Alchemy Roots zarezerwował dla klienta i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.

KONSULTACJE zakres

 1. Natural Alchemy Roots przygotowuje konsultacje dla osoby, która widnieje w formularzu, ankiecie i oświadczeniu jako osoba zainteresowana dla której ma być wykonana terapia.
 2. Rozpisanie terapii, zaleceń lub wskazań dla rodziny należy wykupić odpowiednią usługę dla poszczególnego członka rodziny. Sprzedawca zastrzega sobie, iż nie przyjmuje na konsultacje dzieci poniżej 6 roku życia.
 3. Jeśli Użytkownik chce, aby konsultacja została przeprowadzona dla dziecka poniżej 6 roku życia prosimy, aby wysłał zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie. Do takiego zlecenia podchodzimy indywidualnie i ma ono własne specjalne obostrzenia w zależności od przypadku, objawów, schorzeń. Postępujemy w myśl zasady, iż małym dzieciom należy się specjalna opieka i w ten sposób też układamy dla nich terapie.
 4. Każda konsultacja i jej zalecenia mają na uwadze dobro Użytkownika, należy pamiętać, iż wprowadzając do organizmu zmiany nasz stan zdrowia może się pogorszyć, aby później mógł się polepszyć. Podczas terapii może dojść do np. Reakcja Jarisha- Herxheimera lub Herxy Użytkownik ma świadomość, iż wprowadzane terapie mogą wywołać powyższe zjawiska.

PORADNIKI ARTYGKUŁY UDOSTĘPNIANE NA STRONIE

Natural Alchemy Roots tworząc poradniki i artykuły znajdujące się na stronie kieruje się zdrowiem Użytkownika oraz odwiedzających stronę. Materiały te mają służyć poszerzaniu świadomości jak również ukazywać sposoby jak samodzielnie radzić sobie z chorobą. Jednakże należy pamiętać, że:

 1. nie stanowią porady medycznej i nie mogą zastąpić wizyty u lekarza;
 2. mają za zadanie przedstawić inne niż konwencjonalne metody wspomagania procesu zdrowienia w różnych dolegliwościach, ale nigdy nie mogą zastąpić wizyty u lekarza;
 3. mają na celu przekazanie ludziom wiedzy w zakresie konkretnych dolegliwości lub problemów zdrowotnych i wskazanie możliwych naturalnych sposobów jak ziołolecznictwo, homeopatia, medycyna chińska, dietoterapia, suplementacja i inne, które warto zastosować w celu wspomagania powrotu do zdrowia;
 4. tworzone poradniki mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią porady Fitoterapeuty, Aromaterapeuty, Naturoterapeuty, Dietetyka ponadto nie są Fitoterapiami przywracającymi zdrowie i nie powinny być w taki sposób traktowane;
 5. są ogólnodostępną formą przekazu informacji przez co nie ma tu możliwości indywidualnego doboru ziół, suplementów, czy innych naturalnych preparatów;
 6. należy pamiętać, iż każdy organizm jest inny i to co u jednego będzie skuteczne u drugiego okaże się nie skuteczne, ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy i takiego traktowania też potrzebuje nasze ciało;

W zawiązku z wyżej wymienionymi informacjami każdy kto korzysta z poradników, artykułów zamieszczonych na stronie www.naturalalchemyroots.com stosuje zalecenia na własną odpowiedzialność. Tym samym Sprzedawca zrzeka się odpowiedzialności za:

 1. Niewłaściwie zrozumiane informacje i przekazywane treści,
 2. Niewłaściwie dobrane oraz niewłaściwie zastosowane receptury, mieszanki ziołowej czy aromaterapeutycznej, suplementacji i innych wskazanych w materiałach remediach.

Należy każdorazowo przed przystąpieniem do zastosowania mieszanek ziołowych, aromaterapeutycznych, dietetycznych, suplementacyjnych czy innych metod naturalnych przedstawianych na stronie w poradnikach i artykułach skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podawane możliwości zastosowania ziół, olejków, suplementów na stronie nie stanowią zalecenia lekarskiego. Pamiętajmy, że medycyna naturalna nie jest konkurencją medycyny konwencjonalnej. Medycyna naturalna, zwana też medycyną holistyczną, w niektórych przypadkach stanowi alternatywę dla medycyny konwencjonalnej, lecz bez pomijania nowoczesnych technik diagnostycznych lub uzupełnienie konwencjonalnego leczenia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysyłki informacji merytorycznych w wydłużonym terminie. Zależne jest to od ilości zamówień, przy natężonych okresach informacje mogą zostać dostarczone nawet do 7 dni roboczych od przeprowadzonej konsultacji. W takim przypadku na podany przez Użytkownika e-mail po zakończeniu konsultacji zostanie dostarczona informacja o wydłużeniu terminu. Użytkownik nie może z tego tytułu rościć sobie prawa do reklamacji, gdyż sytuacja nie jest zależna od sprzedawcy.

Wizyty gabinetowe odbywają się we wtorki i czwartki, tylko w tych terminach jest możliwość przeprowadzenia stacjonarnej konsultacji czy też zabiegu. Ze względu na to, iż Sprzedawca współpracuje z kilkoma firmami adres zostanie wysłany do klienta po dokonaniu rezerwacji terminu. Zabiegi i konsultacje stacjonarne odbywają się na terenie Częstochowy.

Warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Produktów jest dokonanie rejestracji Kupującego w interfejsie internetowym www.naturalalchemyroots.com

Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do swoich produktów i usług na zasadach:

A)           możesz korzystać z produktów tylko wtedy, gdy możesz zawrzeć wiążącą umowę i tylko zgodnie z Warunkami oraz wszystkimi obowiązującymi prawami, zasadami i przepisami. Jakiekolwiek użycie czy też dostęp do usług przez osoby poniżej 18 roku życia jest surowo zabroniony i narusza niniejsze warunki. Dzieci i osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z tej witryny tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Korzystając z tej witryny bez nadzoru lub rejestracji, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i ponosisz pełną odpowiedzialność prawną. Usługa nie jest również dostępna dla użytkowników którym zostało usunięte konto na Natural Alchemy Roots.

B)           Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych o sobie w polach oznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym. Podczas korzystania użytkownik jest zobowiązany do uaktualnienia danych w ciągu 5 dni od momentu zaistniałych zmian.

C)           Użytkownik odpowiada za śledzenie całej aktywności na swoim koncie i zgadzasz się na:

 • Bezpiecznie przechowywać wszystkie hasła i nazwy użytkowników
 • Niezwłocznie powiadomić „Sprzedawcę” o każdym nieautoryzowanym użyciu lub naruszeniu bezpieczeństwa. „Sprzedawca” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody, koszty, straty lub wydatki spowodowane przez lub w związku z nieautoryzowanym użyciem twojego konta.
 • Użytkownik nie będzie udostępniał danych dostępu do konta klientom ani członkom zespołów.
 • Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na jego koncie(kontach)
 • Nie jest dozwolone przenoszenie ani „sprzedaż” konta innej osobie lub organizacji.

D)           Rejestracja jest zakończona poprzez założenie konta użytkownika. Sprzedawca prześle na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji, nazwę użytkownika i hasło dostępu do konta użytkownika. Wszystkie powyższe dane dostępne są w panelu klienta na stronie www.naturalalchemyroots.com

E)           Z produktów/towarów/usług można korzystać tylko wtedy, gdy używane są odpowiednie programy a Użytkownik w pełni potrafi je obsługiwać. Użytkownik sam podejmuje decyzję czy jest w stanie obsłużyć dany program i czy ma do nie go dostęp. „Sprzedawca” nie odpowiada za brak umiejętności użytkownika oraz naruszenie produktów przez osoby trzecie w sposób, który wymaga interwencji ze strony „Sprzedawcy”. Każdy opis produktu na stronie zawiera informacje jakie programy potrzebne są do użycia.

F)            Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca prześle potwierdzenie rejestracji na wskazany adres e-mail oraz dane dotyczące zakupu wybranych produktów.

G)          

 • TOWARU/USŁUGI – Na podany adres e-mail w formularzu zamówienia użytkownik otrzyma swoje zamówienie. Jeśli są to towary lub usługi online. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu wraz z produktami które wybrał w formie przesyłki plików zip. lub w formie linku, do pobrania który jest aktywny przez pełne 7 dni. Informacje merytoryczne wysyłane do Użytkownika po konsultacji również są wysyłane w formie linku. Po tym czasie linki stają się nieaktywne a klient nie ma prawa już do ponownego pobrania. Jeśli do tego czasu użytkownik nie był w stanie pobrać udostępnianych produktów nie jest on już uprawniony do zwrotu ani składania reklamacji na zamawiane produkty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient odpowiednio wcześniej (max 2dni od daty wysłania przez sprzedawcę linku do pobrania plików) zgłasza sprzedawcy, brak możliwości pobrania produktów z przyczyny niedziałającego linku.
 • PRODUKTY – Na podany adres e-mail w formularzu zamówienia użytkownik otrzyma potwierdzenie swojego zamówienia. Jeśli są to produkty fizyczne wybrane spośród oferowanych w sklepie lub stworzone na specjalne zamówienie. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu wraz z produktami które wybrał w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem InPost Paczkomat, Kuriera InPost lub firmy kurierskiej wybranej przez pośredników Natural Alchemy Roots.  Ceny za przesyłkę oraz czas dostawy opisane zostały w zakładce dostępnej na stronie – DOSTAWA, która jest Załącznikiem nr.1 do Regulaminu. Sprzedawca nie może zagwarantować stałych cen dostawy, dlatego też zostały one ujęte poza Regulaminem. W odniesieniu do wysyłek kurierskich obowiązuje zewnętrzny regulamin dostępny na stronie dostawcy wyżej wymienionych usług. Klient decydując się na zakup ma obowiązek zapoznania się z wyżej wymieniona zakładką oraz dokumentami firmy zewnętrznej, tym samym akceptując regulamin akceptuje cenę oraz czas dostawy. Ceny podane na stronie sprzedawcy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

H)   Natural Alchemy Roots nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub ograniczenia Usług wynikające z działań osób trzecich, siły wyższej lub awarii sprzętu strony trzeciej (np. Przerwy w dostawie prądu, złego połączenia internetowego etc.)

I)            Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi tylko w celu, do którego jest przeznaczona. Nie będzie używać produktów/usług/towarów jak również informacji dostępnych na stronie www.naturalalchemyroots.com do jakichkolwiek nieetycznych zachowań, działań wbrew przepisom prawa lub korzystać z usług dostarczanych przez Sprzedawcę w inny sposób niż to jest przedstawione.

J)            Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich   

 1. Postanowienia Warunków stanowią integralną część umowy kupna. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków. Dzieje się tak na skutek indywidualnych ustaleń pomiędzy „Użytkownikiem” a „Sprzedawcą”.
 2. Cała zawartość tekstowa jak i oprawa graficzna dostępna na stronie www.naturalalchemyroots.pl jest własnością Natura Alchemy Roots kopiowanie lub jakiekolwiek modyfikacje bez zgody autora są zabronione.
 3. Jeśli Użytkownik Strony Internetowej nie akceptuje poniższych warunków, proszony jest o nie korzystanie ze Strony Internetowej. Niniejsze Warunki są obszernym dokumentem. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią. Warunki te dotyczą wszystkich odwiedzających, kupujących, sprzedających i innych którzy uzyskają dostęp do strony www.naturalalchemyroots.com i zawartych w niej treści.
 4. Jeśli w naszej witrynie znajdują się treści przesłane przez użytkownika do których posiadasz prawa autorskie (szablony, strony internetowe, zdjęcia itp.) napisz do nas, aby je usunąć. Skontaktuj się z nami pod adresem info@naturalalchemyroots.com w temacie wpisując – Prawa Autorskie.

K) Warunkiem korzystania ze sklepu i usług w nim zawartych jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.

L) Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką klient zobowiązany jest zapłacić. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów.

M) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzenia nowych Produktów/Towarów/Usług do sprzedaży, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.           Prezentacja produktów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowi oferty zawarcia umowy kupna lub propozycji dostarczenia towaru w rozumieniu § 1732 Kodeksu Cywilnego.

2.           Warunki umowy są wydawane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów zakupu i umów o świadczenie usług, których przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów i / lub w ramach e – sklepu, zawartego między Sprzedawcą a Użytkownikiem. Warunki te stają się integralną częścią każdej takiej umowy, określają część jej treści i są wiążące dla uregulowania stosunku prawnego Sprzedawcy i użytkownik na podstawie umowy.

3.           Wszelkie rozbieżne ustalenia umowne zawarte z użytkownikiem indywidualnie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków umowy i nie podlegają zwrotom i reklamacjom.

4.           Rejestrując i otwierając konto (zwanych dalej również „Kontem”) i dodatkowo zawsze i / lub składając indywidualne zamówienie, zarejestrowany założyciel Konta, odpowiednio Użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami i oświadcza, że przyjmuje zobowiązanie do ich przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

5.           Umowa zostaje zawarta, jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie w momencie jego związania. Sprzedawca akceptuje zamówienie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą wyraźne informacje dotyczące akceptacji propozycji Użytkownika dotyczącej zawarcia umowy na adres e-mail Użytkownika zdefiniowany na Koncie. Użytkownik jest również uprawniony do jednostronnego anulowania wiążącego zamówienia w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.

6.           Zawarta w ten sposób umowa może zostać zmieniona lub anulowana tylko za obopólną zgodą obu stron, z przyczyn i w sposób określony przez prawo lub niniejsze Warunki umowy.

7.           Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie zamówienia w terminie jego związania lub przed jego anulowaniem przez Użytkownika, umowa nie zostaje zawarta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia. W takiej sytuacji wcześniej opłacone zamówienie zostanie zwrócone Użytkownikowi tylko w przypadku, jeśli termin zostanie odrzucony przez sprzedawcę. Pozostałe aspekty rezerwacji terminu jak i zwrotów należności zostały szczegółowo opisane w załączniku n2 do regulaminu.

8.           Na podstawie zawartej umowy Sprzedawca w szczególności zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi produkty / treści cyfrowe i / lub wykonać pracę lub świadczyć usługi na podstawie zawartej umowy.

9.           Koszty poniesione przez Użytkownika (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) w związku z zawarciem umowy zakupu korzystając z środków porozumienia na odległość ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

10.         Użytkownik zamawia usługę:

– za pośrednictwem interfejsu internetowego w którym przedstawiono dostępne do sprzedaży produkty/usługi/towary w tym ich zawartość wraz z opisem.

– za pośrednictwem swojego konta klienta poprzez rejestrację w sklepie

– po wypełnieniu formularza kontaktowego i przesłaniu do Natural Alchemy Roots indywidualnych wytycznych dotyczących towaru i/lub usługi

– poprzez e-mail info@naturalalchemyroots.com gdzie Użytkownik jest zobowiązany wpisać nazwę usługi/towaru który chce zakupić

11.         Zamówienie produktu/usługi/towaru realizowane jest poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie produktu/usługi/towaru, a następnie z poziomu „KOSZYKA”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

12.         Przed wysłaniem zamówienia Użytkownik może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w formularzu. Wysyłając zamówienie do Sprzedawcy, klikając przycisk wyślij informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe i kompletne. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji w formularzu zamówienia i potwierdzenie Użytkownika, że zapoznał się z warunkami.

13.         Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca odeśle do Użytkownika potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez użytkownika przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jak umowa. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Na tym etapie Użytkownik ma możliwość anulowania zamówienia lub naniesienia na nim zmian.

14.         Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez sprzedającego zamówienia, które zostanie wysłane do użytkownik na adres e- mail podany w formularzu.

 • Natural Alchemy Roots wysyła poprzez e-mail do klienta dowód zakupu wraz z danymi do płatności. Na tej podstawie użytkownik opłaca zamówienie. Użytkownik uznaje wysyłaną prośbę o płatność za podstawę płatności a obie strony uznają tę metodę wysyłania za rozstrzygającą i zobowiązują się do jej przestrzegania w taki sam sposób, jakby prośba o płatność została wysłana w formie drukowanej.  Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty, za usługi które zostały wskazane w formularzu zamówienia.
 • W przypadku płatności przez bramkę płatniczą klient zostaje przekierowany do płatności on -line i postępuje zgodnie ze wskazówkami zewnętrznego dostawcy. Ta forma transakcji jest rozstrzygająca i zobowiązująca jakby prośba o płatność została wysłana w formie drukowanej.  Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty, za usługi które zostały wskazane w formularzu zamówienia.

15.         Koszty poniesione przez Użytkownika (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) w związku z zawarciem umowy zakupu korzystając z środków porozumienia na odległość ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

16.         Użytkownik nie może ujawniać żadnych informacji o zamówieniu – ID zamówienia, link do pobrania, itp. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedzenia.

17. Zamówienia złożone w sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu ( w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00 w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia na usługi w gabinecie mają szczególna formę i podlegają dodatkowej opłacie, która została doliczona automatycznie do usługi. Należy odpowiednio wcześniej (termin został podany w zakładce kontakt i przy usłudze z możliwością spotkania stacjonarnego), poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z tej usługi oraz indywidualnie ustalić godzinę.

18. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu, jeśli klient życzy sobie fakturę VAT należy PRZED dokonaniem zakupu poinformować Sprzedawcę poprzez wpisanie w formularz kontaktowy zapytania wraz z produktami które Klient chce zamówić. Sprzedawca przygotuje indywidualne zamówienie, które zostanie wysłane do klienta za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej w zgłoszeniu. Za wystawienie FV Sprzedawca pobiera dodatkową opłatę księgową, o której Użytkownik zostanie poinformowany mailowo (ceny w zależności od inflacji mogą ulegać zmianie).

19. Dostępne środki porozumiewania się Klienta ze sklepem i składania zamówień to:

 1. E-mail info@naturalalchemyroots.com
 2. Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu
 3. Telefonicznie poprzez sms

1. Ceny produktów dostępnych na stronie www.naturalalchemyroots.com mogą być opłacone w następujący sposób:

A)           przelewem na rachunek sprzedawcy podany przy zamówieniu w formie dowodu zakupu;

B)           przelewem bankowym na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej;

C)           kartą kredytową lub płatniczą na konto sprzedawcy lub za pośrednictwem bramki płatniczej;

D)           osobiście w trakcie wcześniejszej umówionej wizyty w gabinecie i akceptacji przez sprzedawcę takiej formy rozliczenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ze względu na wahania rynkowe cen. Usługi odbywające się w gabinecie zostały szczegółowo opisane przy produktach w sklepie.

Obowiązek zapłaty ceny zakupu w przypadku transakcji bezgotówkowych spełniony jest z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy. Bez zaksięgowania pieniędzy na koncie sprzedawca ma prawo przełożyć termin konsultacji lub całkowicie ją odwołać. Użytkownik ma obowiązek potwierdzić swoją opłatę, aby towar/usługa mogły zostać wykonane.

2. Ceny za produkty określone są w interfejsie internetowym na stronie Sprzedawcy. Natura Alchemy Roots zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny jak również nie odpowiada za wpływ ceny przy płatnościach w różnych walutach, za które bezpośrednio odpowiada bank oraz zmienność kursu walut.

A)           Płatność za produkty dokonywana jest z góry i nie podlega zwrotowi Użytkownik opłaca swoje zamówienie z góry na podstawie przesłanego dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zgodnie z wybranym modelem produktu.

– W przypadku płatności bezgotówkowej za pomocą przelewu z rachunku cena zakupu jest należna do 5 dni po zawarciu umowy kupna.

– W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

– W przypadku płatności gotówkowej przed rozpoczęciem konsultacji/zabiegu.

Maksymalny termin opłaty bezgotówkowej za zamówione produkty to 5 dni (o ile nie uzgodniono inaczej).

B)           Sprzedawca wystawi użytkownikowi dokument zakupu i/lub fakturę, jeśli Klient o nią odpowiednio wcześniej poprosi. Dokument jest wysyłana pocztą elektroniczną do Użytkownika i uważa się ją za dostarczoną przez wysłanie jej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Po zawarciu umowy i spełnieniu obowiązku płatności zgodnie z wystawioną kwotą na odpowiedni rachunek pod odpowiednim symbolem zmiennym.

C)           Użytkownik nie zostanie obciążony żadną opłatą wstępną ani konserwacyjną, dopóki płatność nie zostanie powiązana z zamówieniem.

D)           Dowód zakupu i/lub fakturę uważa się za zapłaconą, w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie sprzedawcy.

Jeśli klient nie zapłaci, w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila z potwierdzeniem zamówienia na wybrane przez siebie produkty Natural Alchemy Roots anuluje zamówienie. Powyżej został opisany sposób przyjmowania płatności za usługi i towary.

3. Jeśli użytkownik nie uiści opłat za zamówione produkty w określonym terminie , nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych wobec Natural Alchemy Roots w przypadku nieprawidłowego działania lub anulowania zamówienia.

Ewentualne przypomnienia o płatności są wysyłane przez Natural Alchemy Roots pocztą elektroniczną, przy czym każde przypomnienie traktowane jest przez umawiające się strony jako próba pojednania zgodnie z obowiązującym prawem. Umawiające się strony uznają tę metodę wysyłania przypomnienia za rozstrzygającą i zobowiązują się do przestrzegania go w taki sposób, jak w przypadku wydruku. Powyższa procedura nie wyklucza wysłania możliwości wysłania przypomnienia pocztą.  

4. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną pocztą elektroniczną i będzie ona traktowana tak jak wydrukowany dokument.

Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.naturalalchemyroots.com Sprzedawca dostarcza korespondencję użytkownikowi na adres podany na koncie klienta lub w zamówieniu.

5. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towarów ze względu na elektroniczny sposób transakcji. Koszty dostawy dotyczą jedynie produktów rzeczywistych a koszt i sposób transportu podany został w zakładce „Dostawa” i jest integralnym dokumentem Regulaminu załącznik nr1.

6. Wszelkie rabaty od ceny zakupu produktów nie mogą być łączone, chyba że sprzedający i użytkownik uzgodnią inaczej.

7. Ceny produktów podanych w interfejsie internetowym pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na stronie www.naturalalchemyrotts.com Przepis ten nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

Natural Alchemy Roots nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie stawiamy diagnoz medycznych ani nie świadczymy usług lekarskich. Wykonywane przez nas konsultacje i usługi służą wyłącznie dopasowaniu odpowiedniej terapii naturalnej. Bez konsultacji z lekarzem nigdy nie rezygnujemy z leczenia konwencjonalnego jak również każda modyfikację w dawkach przyjmowanych leków konsultujemy z lekarzem prowadzącym. Prezentowane na stronie usługi/informacje/towary i produkty stanowią uzupełnienie leczenia konwencjonalnego co stanowi holistyczne podejście do zdrowia i uzyskanie stanu równowagi w organizmie w jak najszybszym czasie.

1.           Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca, jego właściciele, kierownictwo, pracownicy i partnerzy w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (w tym (nie tylko) utratę informacji lub stratę pieniężną) związaną z bezpośrednim lub pośrednim korzystaniem ze strony internetowej i sklepu internetowego Natural Alchemy Roots.

Korzystanie z usług i produktów odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Jeśli pomimo powyższego Sprzedawca zostanie uznany za odpowiedzialnego za szkody, powstałe w wyniku działań Natural Alchemy Roots lub braku działań wobec użytkownika, porozumienie w sprawie warunków handlowych jest ograniczona tylko do wysokości płatności za produkt do 30% ceny zakupu pojedynczego produktu/usługi/towaru, z wyjątkiem odpowiedzialności, której ograniczenie jest prawnie zabronione oraz produktów udostępnianych w formie promocji lub na licencji CC0.

2.           Natural Alchemy Roots nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędną interpretacją oferty lub błędną interpretacją warunków, oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkownika (zgodnie z ustawą w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego).  

3.           Sprzedawca nie może uniknąć błędów na tej stronie ani nie gwarantuje, że dostępne usługi i produkty będą działać bez przerwy. W związku z powyższym sprzedawca nie może zagwarantować poprawności informacji dotyczącej produktów zawartych na stronie www.naturalalchemyroots.com przestrzegając praw autorskich.

4.           Sprzedawca nie gwarantuje, że korzystanie z usług, produktów dostępnych w interfejsie internetowym sprzedawcy przyniesie użytkownikowi lub osobą trzecim korzyści.

5.           Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z Produktów w celach sprzecznych z Umową lub przepisami prawa. Użytkownik nie może korzystać z produktów w sposób, który mógłby obniżyć wartość pracy Sprzedającego. Użytkownik nie może w żaden sposób uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek kopii produktów (nawet do użytku osobistego), jakichkolwiek materiałów lub informacji związanych z Produktami/Usługami/Towarami, które nie są lub nie były publicznie dostępne lub dostarczane za pośrednictwem serwerów obsługiwanych przez Sprzedawcę.

6.           Treść interfejsu internetowego, treści internetowe związane z usługą są chronione prawami własności intelektualnej sprzedawcy i mogą być chronione przez inne podmioty prawa osób trzecich. Użytkownik nie może zmieniać, kopiować, powielać, rozpowszechniać ani wykorzystywać Treści w żadnym celu niezgodnym ze znaczeniem Umowy. W szczególności zabronione jest udostępnianie produktów, zdjęć i tekstów umieszczonych w interfejsie internetowym sprzedawcy za darmo.

7.           Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do używania nazwy handlowej Sprzedawcy, jego znaków towarowych, logo, nazw domen ani żadnych innych oznaczeń i elementów biznesowych w związku ze świadczeniem Usługi, z wyjątkiem uzgodnień partnerskich ustalonych indywidualnie. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków, sprzedawca na prawo odstąpić od umowy i zarzadać zadośuczynienia za straty spowodowane powyższym postępowaniem.

8.           Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usługi/towary i produkty zwiazane z medycyną naturalną oferowane na stronie Sprzedawcy są propozycją do zmiany stylu życia, jednak nie zastąpią profesjonalnej porady lekarskiej.

9.           Naruszenie któregokolwiek z warunków umowy lub nadużycie usług/towarów/produktów może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub rozwiązaniem umowy bez roszczenia o odszkodowanie.

10.         Użytkownik wyraźnie oświadcza, że zapoznał się w wystarczającym stopniu ze wszystkimi wymienionymi punktami tych warunków, w pełni je rozumie i akceptuje. Dokumenty w postaci załączników jak warunki korzystania, polityka prywatności są integralna częścią do Warunków umowy. Akceptując warunki umowy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z załącznikami i w pełni je rozumie.

Użytkownik nie może:

 1. odsprzedawać, przenosić lub cedować na jakąkolwiek osobę trzecią Produktów/Usług/Towarów lub praw do korzystania z nich udzielonych na mocy Warunków Umowy. Również nie ma prawa oferować ich redystrybucji lub sprzedaży jakiegokolwiek rodzaju, bez pisemnej zgody Natural Alchemy Roots.
  1. wykorzystywać Produkty/Usług/Towarów w sposób naruszający znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  1. wykorzystywać produkty/usługi/towary jako części znaku towarowego, znaku graficznego, nazwy handlowej, nazwy firmy, znaku usługowego, logo;
  1. w odniesieniu do kwestii wrażliwych, wykorzystywać Utworów oraz Produktów/Usług/Towarów w sposób, który może być, na podstawie rozsądnej oceny Natural Alchemy Roots lub na podstawie przepisów prawa właściwego, uznany za: pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, naruszający przepisy prawne, zniesławiający, oszczerczy lub w inny sposób naruszający dobre imię sportretowanych osób lub reputację przedstawianych dóbr, praw lub obiektów;
  1. usuwać notki autorskie, znaki towarowe lub inne informacje na temat praw własności umieszczone na lub w produktach/usługach/towarach
  1. udostępniać produkty/usługi/towary w taki sposób oraz w takich formatach plików cyfrowych, które umożliwiałyby pobranie produktów/usług/towarów lub ich rozpowszechnianie w sieciach typu peer-to-peer lub w jakichkolwiek systemach wymiany lub pobierania plików.
  1. wstecznie generować, dekompilować lub rozmontowywać kod źródłowy, jeśli jest on zawarty w produktach/towarach

Żadna z treści publikowanych na stronie Sprzedawcy nie może być używana jako znak towarowy lub znak usługowy bez uprzedniej konsultacji i pisemnej zgody wydanej przez Natural Alchemy Roots.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów/towarów/usług pobranych na jego konto ze strony sprzedawcy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ich nieuprawnionym użyciem. Użytkownik ponosi również pełną odpowiedzialność za ewentualne wymagania pieniężne stron trzecich lub Sprzedawcy spowodowane nieuprawnionym użyciem zakupionych produktów, towarów i usług.

 1. Kupujący ma, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, prawo do odstąpienia od umowy kupna (lub jej części odnoszącej się do części towaru), bez podania przyczyny. Kupujący może zatem odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Odstąpienie od umowy kupna jest wyłączone w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Dostąpienie od umowy w przypadku towarów i usług reguluje załącznik nr 2 do regulaminu a jego treść została podana w akapicie – ZAKRES USŁUG, TOWARÓW I PRODUKTÓW – FORMA ICH REALIZACJI.
 3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy a wzór dokumentu jest Załącznikiem nr 3 do Regulaminu. Tym samym Użytkownik zgadza się na poniesienie kosztów zwrotu towaru na wskazany adres przez Sprzedającego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres mailowy info@naturalalchemyroots.com w terminie 14 dni licząc od dnia wydania produktu/towaru (tj. od dnia odebrania towaru/produktu przez Użytkownika).
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu/towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru/produktu z powrotem lub dostarczeniu przez Użytkownika dowodu jego odesłania. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.
 6. Jeśli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych rzez niego dodatkowych kosztów.
 7. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku umów:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  1. Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  1. Usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  1. W której przedmiotem świadczenia jest towar/produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

W związku z powyższym Natural Alchemy Roots nie ma obowiązku zwrotu kwot zapłaconych za zamówione produkty/usługi/towary, w tym między innymi, jeśli Natural Alchemy Roots stwierdzi, że produkt/usługa/towar został pobrany przez Użytkownika co jednoznaczne jest z naruszeniem oryginalnego opakowania i użytkowaniem.

Użytkownik chcąc złożyć reklamację powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@naturalalchemyroots.com W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego zamieszczonego tutaj i stanowiącego Załącznik nr4 do regulaminu.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłany do klienta za pomocą poczty elektronicznej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Wszystkie informacje podane w ramach naszej współpracy są poufne i będziemy tak je traktować. O ile nie wyrazisz na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać twoich danych osobowych w celach innych niż wykonanie umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być wysyłane wiadomości biznesowe, ponieważ jest to dozwolone przez prawo, chyba że nie wyrazisz na to zgody. Informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych produktów i mogą być w każdej chwili anulowane (poprzez wysłanie, wiadomości e-mail ). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez 3 lata od ostatniej umowy między stronami umowy. Więcej informacji o sposobach gromadzenia i wykorzystywania danych przez NATURAL ALCHEMY ROOTS znajdziesz klikając tutaj, gdzie pod linkiem znajduje się pełne objaśnienie Polityki prywatności i Rodo oraz plików cookie które stanowi Załącznik nr5 do warunków umowy.

Użytkownik rozumie, że korzystając z Usług, wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych.

O ile nie uzgodniono inaczej, znak towarowy i logo NATURAL ALCHEMY ROOTS nie mogą być używane bez uprzedniej zgody NATURAL ALCHEMY ROOTS i bez pisemnego potwierdzenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści publikowane na stronie sprzedawcy mogą być chronione prawem własności intelektualnej. Sprzedawca wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby zapobiec naruszeniu warunków praw autorskich lub znaków towarowych. Odwiedzający i użytkownicy tej witryny ponoszą pełną odpowiedzialność za wyjaśnienie potencjalnego naruszenia praw autorskich i praw osób trzecich.

NATURAL ALCHEMY ROOTS w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie znaku towarowego, nazwy lub nazwy handlowej osób trzecich wynikające z rejestracji lub używania produktów, towarów i usług udostępnianych przez NATURAL ALCHEMY ROOTS.

NATURAL ALCHEMY ROOTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie użytkownika które byłoby sprzeczne z prawem Polskim, standardami odpowiednich organów Unii Europejskiej, Wspólnot Europejskich, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 1. Stosunki prawne między Sprzedającym a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.
 2. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży produktów/towarów/usług, znajdujących się na stronie Sklepu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: www.naturalalchemyroots.com w zakładce „Regulamin”
 5. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Użytkownikom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Użytkownika niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów(t.j. DZ. U. z 2020 r. poz. 287,ze zm.) są nieważne , a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszych warunków nie ma wpływu na ochronę praw konsumenta na podstawie przepisów, od których nie można odstąpić w drodze porozumienia między sprzedawcą a użytkownikiem, zgodnie z prawem właściwym w przypadku braku takiego wyboru.
 10. Miejscem sporu jest Częstochowa , Polska
  1. Warunki umowy są wydawane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów zakupu i umów o świadczenie usług, których przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów i / lub w ramach e – sklepu, zawartego między Sprzedawcą a Użytkownikiem. Warunki te stają się integralną częścią każdej takiej umowy, określają część jej treści i są wiążące dla uregulowania stosunku prawnego Sprzedawcy i użytkownik na podstawie umowy.
  1. Wszelkie rozbieżne ustalenia umowne zawarte z użytkownikiem indywidualnie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków umowy.
  1. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli użytkownik narusza warunki przedstawione powyżej w dowolnym momencie i bez odszkodowania. Wypowiedzenie nie wpływa na inne zobowiązania użytkownika wynikające z niniejszej umowy.
Shopping Cart
Scroll to Top